Privacy Policy

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρακάτω σύμβαση τήρησης απορρήτου θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της παραπάνω παρουσίασης και συμφωνείται ρητά απο τον/την λήπτη του ηλεκτρονικού μηνύματος (email) καθώς και κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας laveyou.com πως αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της σύμβασης.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα σύμβαση (η «Σύμβαση»), συνάπτεται με άμεση ισχύ παράλληλα με την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος(email) της παρουσίασης (καθώς και την ανάγνωση αυτής, στήν ιστοσελίδα laveyou.com) της Επιχειρηματικής Ιδέας της οποίας είναι αναπόσπαστο μέρος, μεταξύ:

α) ​ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ Α/Τ:ΑΒ 593554 (εφεξής ο «Κύριος της Επιχειρηματικής Ιδέας»), και β) ​Ο / Η λήπτης του ηλεκτρονικού μηνύματος(email) της παρουσίασης της Επιχειρηματικής Ιδέας καθώς και κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο που έχει συγγενική η μετοχική σχέση με τον/την λήπτη του ηλεκτρονικού μηνύματος(email)της παρουσίασης της Επιχειριματικής Ιδέας, και κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας laveyou.com (εφεξής ο «Λήπτης των Πληροφοριών»).

1. Ο Κύριος της Επιχειρηματικής Ιδέας έχει συλλάβει, επινοήσει, διαμορφώσει και αναπτύξει, κατά τρόπο αυτόνομο, τις λεπτομέρειες μίας πρωτότυπης επιχειρηματικής ιδέας αναφορικά με:

Διαδικτυακή πλατφόρμα κοινωνικής Δικτύωσης εθελοντικής εργασίας / δεξιότητας / χόμπι καθώς και δωρεάς προϊόντων με δυνατότητα δανεισμού προϊόντων στην οποία θα μπορούν να γίνουν μέλη φυσικά και νομικά πρόσωπα με την επωνυμία lave you (καθώς και ότι άλλο αναφέρθηκε στήν παραπάνω παρουσίαση που θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω σύμβασης),όπως αυτή δύναται να αναθεωρηθεί από καιρού εις καιρόν (εφεξής η «Επιχειρηματική Ιδέα»). Ο Κύριος της Επιχειρηματικής Ιδέας επιπροσθέτως εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας, με την επιφύλαξη επίτευξης συμφωνίας με επιχειρηματικούς όρους ευνοϊκούς γι’ αυτόν και με την πρόσθετη επιφύλαξη σύνταξης κατάλληλων συμβατικών κειμένων, που να τον ικανοποιούν κατά την απόλυτη κρίση του, με ένα ή περισσότερα πρόσωπα, με σκοπό την υλοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου βασισμένου στην Επιχειρηματική Ιδέα.

2. Ο Κύριος της Επιχειρηματικής Ιδέας έχει ήδη συζητήσει με στελέχη του Λήπτη των Πληροφοριών και με ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων συνδεδεμένων με το Λήπτη (οι οποίες θα καλούνται εφεξής στο σύνολό τους ο «Όμιλος»), τις βασικές αρχές της Επιχειρηματικής Ιδέας και τα στελέχη αυτά έχουν εκφράσει το καταρχήν ενδιαφέρον τους για την περαιτέρω διερεύνηση της πιθανότητας συνεργασίας του Λήπτη με τον Κύριο της Επιχειρηματικής Ιδέας (και ενδεχομένως και με άλλα μέρη που τυχόν προτείνει ο Κύριος της Επιχειρηματικής Ιδέας), με σκοπό την από κοινού υλοποίηση μίας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, που έχει συλλάβει και προτείνει ο Κύριος της Επιχειρηματικής Ιδέας, καθώς και την υλοποίηση της Επιχειρηματικής Ιδέας.

3. Ο Κύριος της Επιχειρηματικής Ιδέας αντιλαμβάνεται ότι, προκειμένου ο Λήπτης των Πληροφοριών να έχει στη διάθεσή του επαρκείς πληροφορίες για το σκοπό της αξιολόγησης της Επιχειρηματικής Ιδέας και της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας που προτείνει ο Κύριος της Επιχειρηματικής Ιδέας, ο Κύριος της Επιχειρηματικής ιδέας ενδέχεται να απαιτηθεί να παράσχει στο Λήπτη των Πληροφοριών περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την Επιχειρηματική Ιδέα, μία προτεινόμενη συμβατική δομή (συμπεριλαμβανομένης και πρότασης αναφορικά με τον επιχειρηματικό φορέα ο οποίος είναι καταλληλότερος για την υλοποίηση της Επιχειρηματικής Ιδέας), το Επιχειρηματικό Σχέδιο, συνοπτικό διάγραμμα (Executive Summary) της Επιχειρηματικής Ιδέας, προβλέψεις εσόδων και εξόδων, λεπτομέρειες περί επιχειρηματικών επαφών και στρατηγικών συμμαχιών, μεθόδους, χρονοδιαγράμματα, τον αριθμό, τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες προσωπικού, τη μέθοδο και δομή προμηθειών και διανομής, τη διαστρωμάτωση και τα προσόντα των διευθυντικών στελεχών ή και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που ο Κύριος της Επιχειρηματικής Ιδέας τυχόν κρίνει από καιρού εις καιρόν αναγκαίο να αποκαλύψει κατά την κρίση του, προκειμένου να βοηθήσει εύλογα το Λήπτη των Πληροφοριών κατά την αξιολόγηση της συνολικής πρότασης. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με την Επιχειρηματική Ιδέα ή με την εφαρμογή της και αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και οι όποιες άλλες παρόμοιες, ισοδύναμες ή προηγουμένως παρασχεθείσες πληροφορίες οι οποίες προέρχονται ή έχουν παρασχεθεί από τον Κύριο της Επιχειρηματικής Ιδέας θα καλούνται εφεξής σωρευτικά «Εμπιστευτικές Πληροφορίες».

4. Ο Λήπτης των Πληροφοριών αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι οποιεσδήποτε Εμπιστευτικές Πληροφορίες έχουν παρασχεθεί ή τυχόν παρασχεθούν από τον Κύριο της Επιχειρηματικής Ιδέας σε εκτέλεση της παρούσας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ή πρόσθετη πληροφορία αναφορικά με την Επιχειρηματική Ιδέα, την παρούσα Σύμβαση, την εφαρμογή της Επιχειρηματικής Ιδέας και τα πιθανά συνεργαζόμενα μέρη, θα είναι και θα παραμείνουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία και θα καλύπτονται από αποκλειστικά δικαιώματα του Κυρίου της Επιχειρηματικής Ιδέας. Κάθε έγγραφο, φάκελος, σχέδιο, φύλλο λογιστικής ανάλυσης (spreadsheet), σχέδιο ή υπόμνημα που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του Κυρίου της Επιχειρηματικής Ιδέας, εκτός εάν άλλως ορίζεται σε έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Κύριο της Επιχειρηματικής Ιδέας, χωρίς να απαιτείται να φέρει ρητή σήμανση προκειμένου να θεωρείται ως εμπιστευτικό. Κατά την παροχή οποιασδήποτε Εμπιστευτικής Πληροφορίας, ο Κύριος της Επιχειρηματικής Ιδέας διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί, τροποποιεί ή να αντικαθιστά την πληροφορία που παρασχέθηκε, οποτεδήποτε, και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ως προς την παροχή προς το Λήπτη των Πληροφοριών περαιτέρω πληροφοριών.

5. ​Κατά συνέπεια, ο Λήπτης των Πληροφοριών αποδέχεται και αναλαμβάνει καθ’ όλη την ισχύ της παρούσας Σύμβασης να εξασφαλίζει ο ίδιος και να μεριμνά ώστε οι υπάλληλοι, εκπρόσωποι και επαγγελματικοί της σύμβουλοι, καθώς και ο Όμιλος και οι υπάλληλοι, εκπρόσωποι και επαγγελματικοί του σύμβουλοι να εξασφαλίζουν, ότι οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες που παρέχονται με την παρούσα θα χρησιμοποιούνται από το Λήπτη των Πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της αξιολόγησης του πιθανού ρόλου του κατά την υλοποίηση της Επιχειρηματικής Ιδέας, και συνεπώς αποδέχεται και αναλαμβάνει ότι οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν θα αναπαραχθούν, αποκαλυφθούν ή χρησιμοποιηθούν από το Λήπτη των Πληροφοριών ή από άλλο τρίτο πρόσωπο, με την εξαίρεση του ελαχίστου αριθμού απολύτως απαραίτητων υπαλλήλων, στελεχών και συμβούλων του, και σε κάθε περίπτωση μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την υποβοήθηση του Λήπτη των Πληροφοριών κατά την αξιολόγηση που προαναφέρθηκε ή στο μέτρο κατά το οποίο ο Λήπτης των Πληροφοριών ενδεχομένως υπέχει ρητή και συγκεκριμένη υποχρέωση με βάση νόμο ή κανονιστική διάταξη.

6. ​Απο την ισχύ της παρούσας Σύμβασης και κατά την ανάληψη των δεσμεύσεων που πηγάζουν από την παρούσα, ο Λήπτης των Πληροφοριών αντιλαμβάνεται, αποδέχεται και επιβεβαιώνει ρητά το γεγονός ότι παραδέχεται ότι:

​(i) ​Η Επιχειρηματική Ιδέα και οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποτελούν τα πρωτότυπα, αποκλειστικά και σημαντικής εμπορικής αξίας άυλα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον Κύριο της Επιχειρηματικής Ιδέας,

​(ii) ​Η οποιαδήποτε αποκάλυψη Εμπιστευτικών Πληροφοριών από τον Κύριο της Επιχειρηματικής Ιδέας έχει παρασχεθεί και δύναται να παρασχεθεί, αποκλειστικά επί τη βάσει των διαβεβαιώσεων που παρέχει ο Λήπτης των Πληροφοριών με την παρούσα, ελλείψει των οποίων ο Κύριος της Επιχειρηματικής Ιδέας δεν θα προέβαινε στην σχετική αποκάλυψη,

​(iii) ​λόγω του άυλου χαρακτήρα της Επιχειρηματικής Ιδέας και των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, οποιαδήποτε τυχόν αθέτηση των όρων της παρούσας Σύμβασης από το Λήπτη των Πληροφοριών είναι από τη φύση της πρόσφορη για να επιφέρει το άμεσο αποτέλεσμα της ακαριαίας απόσβεσης της εγγενούς αξίας, της εμπορικής υπεραξίας, των προοπτικών και των μελλοντικών εσόδων του Κυρίου της Επιχειρηματικής Ιδέας που εύλογα προσδοκάται να απορρεύσουν από την Επιχειρηματική Ιδέα και τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες και αποδέχεται να αποζημιώσει και να τηρήσει αζήμιο τον Κύριο της Επιχειρηματικής Ιδέας σχετικά με την όποια απώλεια ή ζημία αυτός τυχόν υποστεί κατά τα ανωτέρω.

7. Με δεδομένα τα παραπάνω και επιπλέον των λοιπών υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται με την παρούσα, ο Λήπτης των Πληροφοριών αποδέχεται, αναλαμβάνει και υπόσχεται να μην εφαρμόσει την Επιχειρηματική Ιδέα ή την επιχειρηματική πρωτοβουλία του Κυρίου της Επιχειρηματικής Ιδέας ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή άλλως να ενεργήσει κατά τρόπο που δύναται να θέσει σε κίνδυνο τις πιθανότητες του Κυρίου του Επιχειρηματικής Ιδέας αναφορικά με την επιτυχή υλοποίηση της Επιχειρηματικής Ιδέας. Ο Λήπτης των Πληροφοριών αναλαμβάνει επιπροσθέτως να μην εφαρμόσει o ίδιος και να μεριμνήσει, ώστε καμία από τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου να μην εφαρμόσει την Επιχειρηματική Ιδέα ή την επιχειρηματική πρωτοβουλία του Κυρίου της Επιχειρηματικής Ιδέας, είτε ανεξάρτητα είτε από κοινού με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και να μην ενεργήσει κατά τρόπο που να δύναται να θέσει σε κίνδυνο τις πιθανότητες του Κυρίου του Επιχειρηματικής Ιδέας αναφορικά με την επιτυχή υλοποίηση της Επιχειρηματικής Ιδέας. Η ως άνω υποχρέωση θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ο Λήπτης των Πληροφοριών και ο Κύριος της Επιχειρηματικής Ιδέας (καθώς και κάθε εμπλεκόμενος τρίτος) συνάψουν δεσμευτική έγγραφη συμφωνία, η οποία να διαλαμβάνει τους όρους της συνεργασίας τους, στην περίπτωση που τέτοια συνεργασία προκύψει. Ο Κύριος της Επιχειρηματικής Ιδέας επιφυλάσσει ρητά το δικαίωμα απόρριψης της εν λόγω συνεργασίας για αντικειμενικούς λόγους, οπότε και ο Κύριος της Επιχειρηματικής Ιδέας θα δύναται να επιδιώξει την υλοποίηση της Επιχειρηματικής Ιδέας με όποιον τρόπο κρίνει ο ίδιος αρμόζοντα.

8. Η παρούσα Σύμβαση και η περίοδος ισχύος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται με την παρούσα θα λήξουν μετά την πάροδο δύο (3) ετών από την ημερομηνία της παρούσας. Παρά τα ως άνω αναφερόμενα, οι υποχρεώσεις εχεμύθειας του Λήπτη των Πληροφοριών που αναλαμβάνονται με την παρούσα αναφορικά με την Επιχειρηματική Ιδέα που προτείνεται και που έχει αναπτυχθεί από τον Κύριο της Επιχειρηματικής Ιδέας θα μετενεργούν και μετά τη λύση της παρούσας Σύμβασης εις το διηνεκές ή για όποιο τυχόν συντομότερο χρονικό διάστημα ήθελε προσδιοριστεί εύλογα από τα αρμόδια Δικαστήρια.

9. Στην περίπτωση που ο Λήπτης των Πληροφοριών, ενεργώντας εύλογα, αποφασίσει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της παρούσας να μην προβεί σε συνεργασία με τον Κύριο της Επιχειρηματικής Ιδέας για το σκοπό της υλοποίησης της Επιχειρηματικής Ιδέας, ο Λήπτης των Πληροφοριών θα:

​(α) ​φέρει την υποχρέωση να ειδοποιήσει σχετικά τον Κύριο της Επιχειρηματικής Ιδέας χωρίς καθυστέρηση και εγγράφως,

​(β)​ επιστρέψει και αποδώσει άμεσα στον Κύριο της Επιχειρηματικής Ιδέας ή θα διαγράψει ή θα καταστρέψει ή θα μεριμνήσει όπως επιστραφούν στον Κύριο της Επιχειρηματικής Ιδέας ή όπως διαγραφούν ή καταστραφούν, αναλόγως της περιπτώσεως, όλα τα έγγραφα ή τα αρχεία που περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες καθώς και τα όποια αντίγραφα αυτών, όπως και αν αυτά δημιουργήθηκαν,

​(γ) ​επιστρέψει στον Κύριο της Επιχειρηματικής Ιδέας, αμέσως με τη λήψη αιτήματος του τελευταίου, ή θα διαγράψει ή θα καταστρέψει ή θα μεριμνήσει όπως οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες και τα αντίγραφά τους που παρασχέθηκαν ή δημιουργήθηκαν μα βάση την παρούσα, όπως και αν προέκυψαν, επιστραφούν στον Κύριο της Επιχειρηματικής Ιδέας ή όπως διαγραφούν ή καταστραφούν, αναλόγως της περιπτώσεως.

10. Σε περίπτωση διαφοράς εξ οιασδήποτε αιτίας σε σχέση με το περιεχόμενο, την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, τα μέρη συμφωνούν ότι θα προσφύγουν στην εξωδικαστική της επίλυση με διαμεσολάβηση του ν. 3898/2010, κατά τα σε αυτόν οριζόμενα.

Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, κατά τα ανωτέρω, και προσφυγής στα δικαστήρια για τη δικαστική επίλυση της διαφοράς, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.